Friday, August 20, 2010

hakikat atau kebetulan

manusiamemangsukaruntukmenghargaisesuatu
biladirinyamerasakansesuatuitu
begitumudahuntukdimilikidandicari

jikaingindiridisayangidandicintai
dirihendaklahterlebihdahulumenyayangidanmencintai

janganmudahuntukmelafazkan
katacintadansayang
kepadainsanyangmempunyaihatidanperasaan
kerana
itutelahmemberikanseseorangituharapan
apabilaharapanitutelahtersemaididalamhati
maka
lafazituakandijungjungtinggi
sampaimati

daningatlah
saatjiwadisakiti
hanyayangmenyakitinyasahajabolehmengubati
jikatidak
iapastimenjadiluka
yangtidakmungkinmenjadiparut
kerana
nanahnyatidakmungkinkankering


sudahlah...

takpernahkuterfikiruntukmemilikijiwamu
akujugatidakpercayakaumampumencurihatiku
saatitukurasakanbegitubernilainyasetiapsentuhantanganmu
setiapbutirkatabibirmu
setiapmanissenyumanmu

jasadkubegitulemahtanpamudisisi
akutersangatrindudampingpelukanmu
adakahakumampumerasailagisemuaitu

akupastimenunggumu
meskipuntiadalagicahayaterpancar
tiadalagipurnamamenyingsing