Friday, August 20, 2010

hakikat atau kebetulan

manusiamemangsukaruntukmenghargaisesuatu
biladirinyamerasakansesuatuitu
begitumudahuntukdimilikidandicari

jikaingindiridisayangidandicintai
dirihendaklahterlebihdahulumenyayangidanmencintai

janganmudahuntukmelafazkan
katacintadansayang
kepadainsanyangmempunyaihatidanperasaan
kerana
itutelahmemberikanseseorangituharapan
apabilaharapanitutelahtersemaididalamhati
maka
lafazituakandijungjungtinggi
sampaimati

daningatlah
saatjiwadisakiti
hanyayangmenyakitinyasahajabolehmengubati
jikatidak
iapastimenjadiluka
yangtidakmungkinmenjadiparut
kerana
nanahnyatidakmungkinkankering


1 comment:

 1. agreed!!!
  he never appreciate me..
  no..he does appreciate me..
  ut..
  now...
  its over..no more him..=(

  ReplyDelete